máy e có hiện tượng chai pin. làm tnào để cho pin hết chai ạ?